Κυριακή, 19 Μαϊος 2024 15:33

Το 2ο ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευή στο πρόγραμμα ERASMUS+

Το 2ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ μετά από την επιτυχημένη υλοποίηση προγραμμάτων
ERASMUS+ ΚΑ1 (Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων), για πρώτη φορά υλοποιεί πρόγραμμα
ERASMUS+ ΚΑ2 (Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων), Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει
από τον Απρίλιο του 2022 και συνεχίζεται την τρέχουσα σχολική χρονιά 2022-23. Ο τίτλος του
προγράμματος είναι: «JOBS4ALL: STRENGTHENING THE EMPLOYABILITY AND KEY
COMPETENCES OF YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES THROUGH THE DIGITAL
TRANSFORMATION AND MODERNISATION OF YOUTH WORK» και κωδικός του 2021-2-
EL02-KA220-YOU-000049207.
Το πρόγραμμα είναι μια συνεργασία του 2ου ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και των παρακάτω
οργανισμών:
1. του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών ̈Δημόκριτος ̈ -«National Center for
Scientific Research “Demokritos”»- από την Ελλάδα,
2. της Πορτογαλικής Ένωσης για Αναπτυξιακές Διαταραχές και Αυτισμό της Coimbra –
«Portuguese Association for Developmental Disorders and Autism of Coimbra» -
(APPDA) από την Πορτογαλία
3. του Κέντρο Εκμάθησης Νέων- Learning Center for Youth από την Κύπρο
4. του οργανισμού «MetropolisNet-European Metropolis Employment Network» από τη
Γερμανία
5. του κέντρου εκπαίδευσης, κατάρτισης, έρευνας και ανάπτυξης «A & A Emphasys
Interactive Solutions Ltd» από την Κύπρο
6. του σχολικό συγκρότημα ειδικής αγωγής – «Janina Porazinska Special Education
School Complex in Ignaców» από την Πολωνία.
Συντονιστής του προγράμματος είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών
̈Δημόκριτος ̈ . Θεμελιώδες στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει την κοινωνική
αποδοχή, ένταξη και συμμετοχή των νέων ανθρώπων με ειδικές ικανότητες στην αγορά εργασίας
καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους με την εισαγωγή του ψηφιακού
μετασχηματισμού.
Το JOBS4ALL αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής ιδέας που θα
οδηγήσει στη βελτίωση των ικανοτήτων απασχολησιμότητας νέων ηλικίας 15+ με αναπηρίες. Η
ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής στην αγορά εργασίας, η αύξηση των ευκαιριών εργασίας και η
ενίσχυση του δομημένου διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων/ Οργανισμών νέων/Σχολείων και ατόμων
με αναπηρίες είναι οι επιπλέον στόχοι του προγράμματος και θα επιτευχθούν δια μέσου της
εικονικής πραγματικότητας και της δημιουργίας μιας επιχειρηματικής κοινότητας.
Η αιτία του σχεδιασμού του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η μικρή απορρόφηση ατόμων με
αναπηρίες στην αγορά εργασίας. Στην ΕΕ, το 50,6 % των ατόμων με αναπηρία εργάζονται, σε
σύγκριση με το 74,8 % των ατόμων χωρίς αναπηρία. Οι γυναίκες με αναπηρίες, οι νέοι με
αναπηρίες και τα άτομα που χρήζουν υψηλή υποστήριξη είναι πολύ πιθανό να αποκλειστούν από
την αγορά εργασίας. Η έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι δυσκολίες μάθησης, η
έλλειψη αυτοπεποίθησης, η δυσκολία των εργοδοτών και του ευρύτερου εργασιακού
περιβάλλοντος να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους είναι μερικοί λόγοι αποκλεισμού.
Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην απόκτηση δεξιοτήτων απασχολησιμότητας,
την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και την απόκτηση απαραίτητων ψηφιακών ικανοτήτων των
άτομα με αναπηρία. Ωστόσο, τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ελάχιστα και συχνά χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης, χωρίς καινοτόμες μεθόδους. Το
JOBS4ALL είναι ένα πρωτοποριακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Νέους με αναπηρίες, όπου με
τη χρήση εικονικής πραγματικότητας δημιουργεί την ευκαιρία στα άτομα με αναπηρία να μάθουν
σε ένα εικονικό περιβάλλον τις δεξιότητες και τις γνώσεις που τους είναι απαραίτητες για την
αποτελεσματική ανάληψη των καθηκόντων και των ευθυνών που απαιτούνται σε συγκεκριμένα
εργασιακά περιβάλλοντα.
Ενδεικτικές δράσεις του προγράμματος που θα υλοποιηθούν:
• Δημιουργία Maping Tool. Ένα εργαλείο χαρτογράφησης, το οποίο θα ενημερώνεται
συνεχώς με επιχειρήσεις και οργανισμούς που προσφέρουν θέσεις εργασίας
• Δημιουργία ανοιχτής ομάδας διαβούλευσης μεταξύ των υπευθύνων της αγοράς εργασίας,
των υπευθύνων πολιτικής του τομέα εργασίας και των νέων εργαζόμενων
• Σχεδιασμός του παιχνιδιού VR και εγχειριδίου
• Ανάπτυξη της διαδραστικής πλατφόρμας
• Πιλοτική εφαρμογή σε ομάδες - στόχους προκειμένου να αξιολογηθεί η
αποτελεσματικότητα
Το πρόγραμμα φιλοδοξεί:
➢ Στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εργασία για νέους αναβαθμίζοντας την ποιότητά
της, με μία συλλογή από VR/AR SIMULATIONS – SCENARIOS για διδασκαλία, μάθηση
και αξιολόγηση
➢ Στην εισαγωγή προγράμματος που θα στηρίζεται στο συνδυασμό ευκαιριών μάθησης τόσο
για τους νέους εργαζόμενους όσο και τους εργοδότες
➢ Στο σχεδιασμό πολιτικής που θα υπερασπίζεται την επιτυχή ένταξη των ατόμων με
αναπηρία στην αγορά εργασίας
➢ Ίδρυση κόμβων σε διάφορα μέρη (όπως οργανισμοί, δήμοι κα) οι οποίοι θα προσφέρουν
το JOBS4ALL με ευέλικτο τρόπο
➢ Ανάπτυξη και διατήρηση της πλατφόρμας JOBS4ALL η οποία θα περιλαμβάνει:
Mapping Tool, E-Learning για νέους εργαζόμενους, εκπαιδευτικούς κ.λπ.
Business Training Programme συνοδευόμενο από οδηγό, βίντεο ευαισθητοποίησης
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τακτικές συναντήσεις των μελών της ομάδας, είτε διαδικτυακές είτε
δια ζώσης, καθ ́ όλη τη διάρκειά του και ο φορέας υλοποίησης στην Ελλάδα είναι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.


Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.