Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024 04:59

ΠΑΟΔΑΠ: Πρόσληψη τριών ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) μηνών, συνολικά τριών (03) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγ. Παρασκευής:

  • ΥΕ Εργατών / -τριων Καθαριότητας

Αιτήσεις θα πραγματοποιηθούν από 11/01 εώς 13/01/23 (Ώρες 09:00 – 14:00).

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007
2. Τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3.Τις διατάξεις του Ν. 2738/1999
4.Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση Συστήματος Προσλήψεων στο Δημόσιο»
5.Τις διατάξεις του Ν. 4057/2012
6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012
7.Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ»
8. Την υπ ́ αρίθμ. 151/2022, απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής θέμα “Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες για δύο (2) μήνες για τις ανάγκες του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.” (ΑΔΑ: Ψ2ΡΠΟΛΘΒ-ΔΞΩ).

9.Το αρ. 116 του Ν.4555/2018 με το οποίο οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων που αφορούν τη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων δεν ελέγχονται πια από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

10. Τις άμεσες και κατεπείγουσες ανάγκες λειτουργίας του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών συνολικά τριών (03) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγ. Παρασκευής, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

1.Να είναι Έλληνες Πολίτες.
2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κ.τ.λ.).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Α’ μέρος του κεφ.Β’ (Προσόντα και Κωλύματα Διορισμού) του Ν.3584/2007.
  1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται οι φορείς του δημοσίου στους εργάστηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12 μήνες).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής, στην οδό Αιγαίου Πελάγους & Νότου (τέρμα) Αγία Παρασκευή Τ.Κ. 15342.

Επίσης, λόγω των έκτακτων μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού, ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.