Εrasmus+ για το 2ο Επαλ Αγίας Παρασκευής

erasmus2021b-600x425

Το 2ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ από 2 έως 16/12/2021 υλοποίησε με επιτυχία εγκεκριμένο  πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+ ΚΑ1 που αφορούσε τη σχολική χρονιά 2020-21 και πήρε παράταση λόγω της πανδημίας. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τη μετάβαση ομάδας μαθητών του σχολείου μας με συνοδούς καθηγητές, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας,  για χρονικό διάστημα 15 ημερών. Οι μαθητές  εκπαιδεύτηκαν στις εγκαταστάσεις του φορέα υποδοχής και όλα τα έξοδα της αποστολής καλύφθηκαν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ .

Το παραπάνω σχέδιο δράσης ERASMUS+ ΚΑ1  αναφέρεται στην κινητικότητα μαθητών  της επαγγελματικής εκπαίδευσης του 2ου ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ στη Βαρκελώνη. Στο σχέδιο  συμμετείχαν 20 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές, οι οποίοι για  διάστημα 15 ημερών βρέθηκαν στην Ισπανία. Συγκεκριμένα   η ομάδα μαθητών του 2ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  εκπαιδεύτηκε στις εγκαταστάσεις του φορέα Pallar sJussà, International Marketing & Services, S.L. στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου κινητικότητας για το πρόγραμμα Erasmus+ 2020, Δράση ΚΑ1, με κωδικό 2020-1-EL01-KA102-078028  με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΣΗΣΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΥΛΙΚΟΥ».

Το περιεχόμενο του προγράμματος ΑΦΟΡΑ τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας από την Βαρκελώνη (μια πόλη με παράδοση στην ανακύκλωση) της εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), και την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας δηλαδή τη συλλογή, τη μεταφορά, την προσωρινή αποθήκευση, το διαχωρισμό και την επεξεργασία των ΑΗΗΕ και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, με τελικό στόχο την απομάκρυνση των επιβλαβών για το περιβάλλον ουσιών και την επανένταξη των αξιοποιήσιμων υλικών ως πρώτη ύλη στην παραγωγή νέων προϊόντων.

Το πρόγραμμα έχει ΣΚΟΠΟ να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει τους συμμετέχοντες ώστε να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού υλικού και πιο συγκεκριμένα με τη συγκέντρωση, διαλογή και ταξινόμηση των ΑΗΗΕ, ανάλογα με την κατάστασή τους, με σκοπό να ακολουθήσει προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία.

Τα θεωρητικά μαθήματα καθώς και τα εργαστηριακά μαθήματα διεξήχθησαν από καταρτισμένους καθηγητές και εξαίρετους επαγγελματίες, στις άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εργαστηρίων του φορέα υποδοχής και αφορούσαν :

Τη Διαλογή- Ανάκτηση-Συλλογή- Μεταφορά υλικών των ΑΗΗΕ

Τη διαδικασία ανακύκλωσης αποβλήτων

Τα μέτρα απομάκρυνσης χρήσιμων υλικών από τα απορρίμματα (ανάκτηση) και προώθησή τους στη βιομηχανία για παραγωγή νέων προϊόντων

Τα ανακυκλώσιμα υλικά και τις μεθόδους/τεχνικές διαλογής και ανάκτησής τους από τα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρικά απόβλητα

Τις σύγχρονες τεχνικές της μηχανικής αποκομιδής και στοιχεία σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας ενός ορθολογικού συστήματος αποκομιδής και προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων

Τους σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) ως λειτουργικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση του τομέα μεταφοράς απορριμμάτων

Τα εφαρμοσμένα συστήματα συλλογής, μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

Τη διαλογή υλικών στην πηγή, μεθοδολογία και κέντρα συλλογής υλικών, μηχανική διαλογή, συλλογή

Τη μεταφορά αποβλήτων στους σταθμούς μεταφόρτωσης, μηχανική ανακύκλωση, δυνατότητες αγοράς ανακυκλώσιμων υλικών

Τεχνολογίες και Τεχνικές Επεξεργασίας και ανακύκλωσης

Τις μεθόδους επεξεργασίας και ανακύκλωσης υλικών και αποβλήτων από ηλεκτρολογικό και ηλεκτρικό υλικό

Το μηχανολογικό Εξοπλισμό

Τους σύγχρονους αυτοματισμούς και τις διαδικασίες ελέγχου των μονάδων ανακύκλωσης

Τις εφαρμοσμένες διεργασίες στη διαχείριση και ανακύκλωση

Τα σύστημα εισαγωγής, αποθήκευσης και εξαγωγής

Τις θερμικές κατεργασίες

Την ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων

Το σχέδιο περιελάβανε ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ στις κάτωθι εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις:

Τον οργανισμό EUROPEAN RECYCLING PLATFORM (ERP) https://erp–recycling.org, έναν Πανευρωπαϊκό Οργανισμό που εστιάζει στη διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και σε απόβλητα ηλεκτρικών συσσωρευτών.

Ο ERP διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο επιχειρήσεων και συνεργάζεται με σχολεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με στόχο τη διευκόλυνση της επιλεκτικής συλλογής των ηλεκτρολογικών αποβλήτων.

Την εταιρεία RECUINTEC SL, http://www.recuintec.com. Η RECUINTEC SL είναι πάροχος υπηρεσιών, ο οποίος δραστηριοποιείται στην επεξεργασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Η RECUINTEC SL διεξάγει συλλογή, μεταφορά αποβλήτων υπολογιστών, τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών. Εκτελεί επίσης διαχείριση αποβλήτων σε μερικούς από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρονικού εξοπλισμού, δίνοντάς τους υποστήριξη και εξυπηρέτηση για σωστή και αποτελεσματική επεξεργασία.

Την εταιρεία PRATGIR RECICLATGES SL http://www.pratgir.com. Η PRATGIR RECICLATGES SL είναι πάροχος υπηρεσιών, ιδρύθηκε το 1976 και δραστηριοποιείται στην επεξεργασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων. Διαθέτει εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγει κάθε είδους διαδικασίες διαχωρισμού και ανακύκλωσης ηλεκτρικού εξοπλισμού, ασχολείται επίσης με όλα τα είδη ηλεκτρονικού υλικού.

Την εταιρεία RECYTRONICA http://recytronica.com. Είναι από τους μεγαλύτερους ομίλους στην Ισπανία. Περιέχει όλη την γκάμα των διαδικασιών ανακύκλωσης αποβλήτων όπως:

Συλλογή: πραγματοποιεί τη συλλογή στα σημεία όπου ζητείται από εταιρίες απαρχαιωμένων τεχνολογικών συστατικών, με τη βοήθεια του έμπειρου προσωπικού για σωστό χειρισμό και φόρτωση.

Μεταφορά αποβλήτων: μεταφέρει τα απόβλητα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την υγεία, το περιβάλλον και την ασφάλεια για να το βέλτιστο αποτέλεσμα στη διαχείρισή του.

Επιλογή και επεξεργασία: πραγματοποιεί επιλογή και ταξινόμηση των υλικών που ελήφθησαν για μεταγενέστερη μεταφορά στα σημεία αποσυναρμολόγησης προσαρμόζοντας με του ισχύοντες κανονισμούς.

Διαχείριση: εξασφαλίζεται η σωστή διαχείριση για την απομάκρυνση των πληροφοριών από οποιοδήποτε είδος μέσων: χαρτί, CD, HD, κλπ.

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επίσης ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ στα αξιοθέατα της πόλης Βαρκελώνης και μουσεία καθώς και εκδρομή στο Όρος Montserrat, ένα από τα σύμβολα της Καταλονίας και επίσκεψη στο μεσαιωνικό χωριό Vic ώστε οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τη χώρα υποδοχής με σκοπό τη διαπολιτισμική προσέγγιση και τόνωση του αισθήματος του Ευρωπαίου Πολίτη.

Την τελευταία μέρα παραμονής στη Βαρκελώνη και τις  εγκαταστάσεις του φορέα Pallars Jussà, International Marketing & Services, S.L. έγινε η τελική συνάντηση και η αξιολόγηση του προγράμματος. Ο φορέας υποδοχής έδωσε πιστοποιητικά κατάρτισης σε όλους τους συμμετέχοντες για το πρόγραμμα κινητικότητας.

Για τη διάχυση του παραπάνω προγράμματος ERASMUS+ΚΑ1 έχει φτιαχτεί σελίδα στο facebook του 2ου ΕΠΑΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ https://www.facebook.com/Erasmus καθώς και σελίδα στην ιστοσελίδα του σχολείου http://2epal-ag-parask.att.sch.gr/erasmus/.

Εκτύπωση

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.